Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Gebruiksvoorwaarden

 • Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door het Belpork vzw, met zetel te 1030 Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 54 en met ondernemingsnummer 0470.805.831. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten.

 • Belpork mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Belpork is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 • U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de Belpork -websites. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van de Belpork -website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. Belpork behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Belpork de toegang tot de website monitoren.

 • Belpork stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van Belpork of derden, kan u door Belpork of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of Belpork te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.

 • U verbindt zich er o.m. toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;

  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Belpork, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

 • Belpork tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Belpork kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.

 • Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

 • Belpork kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van Belpork in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

 • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat VLAM verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. VLAM is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan VLAM niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u het privacybeleid en het cookiebeleid op deze website raadplegen. Belpork is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 • Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan Belpork:

  • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;

  • het recht op reproductie;

  • het recht tot bewerking en vertaling;

  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Belpork is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Belpork voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

 • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de helpdesk. Belpork vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 54, 1030 Brussel of via e-mail info@belpork.be of telefonisch: 02 552 81 44.

 • Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 11.01.2019.


Toegankelijkheidsverklaring

 • Belpork probeert alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.

  • U kan de letters op elke webpagina groter maken.

  • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.

  • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg.

  • Filmpjes zijn voorzien van een beschrijving.

  • Externe links openen in een nieuw venster, interne links niet.

  • Downloadbare documenten, zoals PDF of Word bijvoorbeeld, openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven.

  • PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde. Brochures of magazines kunnen problemen veroorzaken, deze documenten bevatten heel wat media en zijn niet altijd geoptimaliseerd.

  • De documenten in het afgesloten gedeelte van de site zijn niet steeds toegankelijk.

  • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.

  • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.

 • Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen we u hierbij graag helpen. Bij problemen of opmerkingen over de website: contacteer ons via e-mail info@belpork.be of telefonisch: 02 552 81 44. Wij nodigen je ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.