Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Meerwaarde in kwaliteit van Belgisch varkensvlees doorheen de keten

Een ééngemaakt kwaliteitssysteem in de varkenskolom
  • Category
  • 2020/09/04
Graag informeren we u met dit nieuwsbericht over het voorstel voor een ééngemaakt kwaliteitssysteem in de varkenskolom.

Codiplan

Codiplan, die de sectorgids voor de primaire dierlijke productie beheert, was in 2009 onderhandelingen gestart met het Duitse kwaliteitssysteem QS, om op basis van de sectorgids een gelijkwaardigheid met dit systeem te bekomen. Door de toevoeging van 10 extra voorwaarden, CodiplanPlus genoemd, werd de uitwisselbaarheid gerealiseerd en bekrachtigd in februari 2010. Op die manier werden CodiplanPlus gecertificeerde varkenshouders in de mogelijkheid gesteld om hun varkens zonder al te veel extra inspanningen als QS-waardig te leveren aan QS gecertificeerde slachthuizen. Ook zeugenhouders konden op die manier biggen leveren aan varkenshouders die wilden leveren binnen het QS kwaliteitssysteem. Er zijn op vandaag zo’n 2.200 Belgische varkenshouders gecertificeerd voor dit systeem.

Belpork
Belpork vzw heeft sinds zijn ontstaan in 2000 via het Certus kwaliteitssysteem steeds gestreefd naar de creatie van meerwaarde voor het Belgisch varkensvlees doorheen de volledige varkenskolom. In de afgelopen 20 jaar is Belpork uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de varkenssector met de Certus- en Meesterlyck labels als uithangbord voor kwaliteit. De hoge scores voor de Meesterlyck ham in onderzoeken van Test-aankoop zijn daar een duidelijk bewijs van. Op vandaag telt het Certus kwaliteitssysteem zo’n 2.900 leden en produceren 13 fabrikanten onder het Meesterlyck label.

Samenwerking
De maatschappij, en de varkenssector in het bijzonder, zijn steeds in evolutie. Dit verplicht ons rekening te houden met wijzigende economische, maatschappelijke en sociale omstandigheden. Zo zijn dierenwelzijn en duurzaamheid in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor de consument. Daarnaast zijn er ook steeds meer labels en lastenboeken ontstaan. Diversificatie is nodig in een commerciële realiteit en is een vraag uit de markt, maar dit zorgt anderzijds voor meer complexiteit en administratieve lasten voor de deelnemers, en onduidelijkheid voor de consument.

Belpork en Codiplan zien kansen om de krachten te bundelen, om op deze dynamiek een antwoord te bieden.
Begin maart werd een akkoord bereikt tussen Codiplan vzw en Belpork vzw over de uitwerking van een ééngemaakt kwaliteitssysteem in de varkenskolom. Het is de bedoeling één standaard uit te werken voor de volledige keten. In een eerste fase wordt gefocust op de primaire productie. De uitrol hiervan is voorzien vanaf 2021. De uitwerking van de standaard voor de andere schakels volgt in een latere fase.

Wat zijn de principes?
  • Vanuit de sector wordt getracht één laagdrempelige standaard te ontwikkelen, waar het leeuwendeel van de Belgische varkenshouders aan kan voldoen, en die kan gelden als markttoegang. Deze zal minstens de autocontrole (G040) omvatten, de wettelijke bepalingen rond dierenwelzijn, en gelijkwaardigheid met QS (op vandaag de normen voor CodiplanPlus). Dit is gelijkaardig aan de aanpak in de rundvleessector (Belbeef standaard) en de groenten- en fruitsector (Vegaplan).
  • De standaard kan gelden als basis waarop andere initiatieven kunnen verder bouwen. Spelers die een eigen label of lastenboek wensen in de markt te zetten, gebruiken de standaard als basis en vullen deze aan met de voor hen belangrijke extra bovenwettelijke eisen. De deelnemers aan dit systeem dienen een meerprijs te ontvangen voor hun producten die de inspanningen, die deze extra eisen vergen, compenseren.
  • De concrete invulling van de standaard wordt momenteel nog verder uitgewerkt in een werkgroep waarin zowel de landbouworganisaties als de verwerking vertegenwoordigd zijn.
Streefdoel is om tegen midden 2020 te landen met deze standaard. We houden iedereen die betrokken is op de hoogte van de verdere ontwikkelingen doorheen 2020.
 
Wie zal dit beheren?
  • Als beheerder van de sectorgids voor de dierlijke productie en vertegenwoordiger van Agrofront, is Codiplan vzw de officiële partner voor het beheer van de wettelijke normen in de standaard. Codiplan stemt de inhoud en interpretatie van deze normen af met de bevoegde overheidsdiensten die bijgevolg een bindend karakter hebben.
    Binnen het ééngemaakt kwaliteitssysteem blijft Codiplan de beheerder van de wettelijke normen.
  • Belpork heeft in zijn kwaliteitssysteem steeds de integrale kwaliteitsbenadering toegepast. In het bestuursorgaan van Belpork zijn dan ook alle schakels van de varkenskolom vertegenwoordigd. Het betreft o.a. de veevoederproducenten, de varkenshouders, de slachthuizen en uitsnijderijen, de vleesverwerkers en de distributie. Het beheer van de bovenwettelijke normen in de standaard en de ondersteuning bij het beheer van de extra bovenwettelijke eisen van lastenboeken en labels die zich op de standaard baseren, zal daarom verder beheerd worden door Belpork vzw.
Waarom?
Door zich te organiseren, staat de sector sterker. Een ééngemaakt kwaliteitssysteem in de varkenskolom geeft duidelijkheid, creëert transparantie in de markt en vormt een stabiele basis voor retail en afnemers. Door de andere systemen te enten op één algemene basis en het beheer ervan waar mogelijk te centraliseren is een efficiëntere werking mogelijk.

Wat betekent dat voor de deelnemende varkenshouders?
Voor varkenshouders die nu Certus én CodiplanPlus gecertificeerd zijn, betekent deze aanpak concreet dat het naast elkaar bestaan van een CodiplanPlus en Certus certificaat verdwijnt. Er komt één audit en één certificaat in de plaats, wat ongetwijfeld een positief effect zal hebben op de controlekost.
Voor varkenshouders die nu enkel CodiplanPlus gecertificeerd zijn, betekent deze aanpak dat ze ook zullen voldoen aan de standaard en dus makkelijker de dieren zullen kunnen valoriseren.
Voor varkenshouders die nu enkel Certus gecertificeerd zijn, komt automatisch de mogelijkheid om de dieren te exporteren naar buitenlandse QS slachthuizen, en biggen te leveren aan varkenshouders die werken binnen het QS of gelijkwaardige kwaliteitssystemen. 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Belpork vzw via 02 552 81 44 of info@belpork.be