Aansluitingsformulier
Coach
Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Integriteitsprogramma

Bij Belpork vzw staat integriteit hoog op de agenda. Met het integriteitsprogramma wil Belpork vzw het vooropgestelde niveau binnen het BePork-kwaliteitssysteem blijvend garanderen. Aangezien Belpork vzw streeft naar het BePork kwaliteitssysteem als levend gebeuren, worden extra audits ingezet als belangrijk onderdeel van het systeembeheer. De effectiviteit van alle systeemelementen wordt hierbij systematisch geëvalueerd om tijdig preventieve maatregelen te nemen die leiden tot fundamentele verbeteringen en een garantie van kwaliteit. 

De audits van het integriteitsprogramma worden uitgevoerd zowel op niveau van deelnemers alsook op niveau van de controle-en certificatie-instellingen (OCI). 

Op niveau van de deelnemers

Op niveau van de deelnemers voeren de OCI in opdracht van Belpork vzw onaangekondigde audits bij minstens 20% van de reeds gecertificeerde deelnemers uit. Het doel van onaangekondigde audits bestaat erin te beoordelen of deelnemers ook tussen twee verlengingsaudits aan de normen blijven voldoen. 

De selectie van deelnemers, met uitzondering van transportbedrijven, gebeurt door Belpork vzw en is gebaseerd op een risicoanalyse op basis van kritische normen. Belpork vzw kan steeds beslissen extra onaangekondigde audits te laten uitvoeren wanneer bv. tekortkomingen werden vastgesteld tijdens een audit, omwille van klacht en/of wanneer belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds de voorbije audit. 

Deelnemer

Frequentie

Inhoud

Producent

20% van de reeds gecertificeerde producenten per jaar

Administratieve en fysische audit van een selectie van de normen in het BePork kwaliteitshandboek.

Transport

alle reeds gecertificeerde transportbedrijven over een periode van 3 jaar

Administratieve en fysische audit van een selectie van de normen in het BePork kwaliteitshandboek.

Slachthuis

20% van de reeds gecertificeerde slachthuizen per jaar

Alle normen van het BePork kwaliteitshandboek evenals een selectie van de eisen van de sectorgids G-018 en het FebevPlus -lastenboek

Uitsnijderij

20% van de reeds gecertificeerde uitsnijderijen per jaar

Alle normen van het BePork kwaliteitshandboek evenals een selectie van de eisen van de sectorgids G-018 en het FebevPlus -lastenboek.

De onaangekondigde audit mag op eender welk ogenblik plaatsvinden binnen de certificatieperiode van een deelnemer. De deelnemer mag een onaangekondigde audit niet weigeren. In geval van weigering dient een gegronde motivatie gegeven te worden. Het is aan de OCI om te oordelen of de reden van weigering gegrond is. Bij een niet-gegronde weigering of een toegangsverbod tot de administratie en productiefaciliteiten wordt het certificaat van de deelnemer onmiddellijk ingetrokken.

Meer informatie over dit programma kan u terugvinden in het Bepork-reglement en in de checklijsten onaangekondigde audit per schakel.


Op niveau van de controle- en certificatie instelling

Het integriteitsprogramma op niveau van de OCI heeft tot doel te onderzoeken of de werkzaamheden van de aangestelde OCI volgens de gemaakte afspraken verlopen en of diensten aan de BePork-kwaliteitsnormen voldoen. Dit wordt bekeken op basis van objectieve gegevens en aantoonbare feiten waarna vervolgens wordt nagekeken of en waar verbetering mogelijk is.

Het systeem is erop gebaseerd dat Belpork vzw audits uitvoert op drie verschillende domeinen:

Onderdeel

Frequentie

Inhoud

Het systeem
(maatschappelijke zetel audit)

Elke 3 jaar wordt bij elke OCI minstens 1 keer een maatschappelijke zetel audit uitgevoerd.

Het handboek van het managementsysteem wordt beoordeeld om na te gaan of de normen hierin beschreven voldoende zijn en worden nageleefd.

Het auditproces
(witness audit)

Elke OCI zal jaarlijks minimum 0,5%, van het aantal audits uitgevoerd het voorbije jaar, witness audits krijgen.

Auditoren worden tijdens een BePork-audit gecontroleerd op hun kwalificaties en of zij volgens de juiste procedures werken.

Het auditverslag
(administratieve audit). 

Elke OCI zal jaarlijks op minimum 1%, van het aantal audits uitgevoerd het voorbije jaar, administratieve audits krijgen.

De administratieve verwerking van de audits door de OCI wordt gecontroleerd op basis van de eisen beschreven in het BePork-reglement.

Bij weigeren van een maatschappelijke zetel, witness- of administratieve audit zonder gegronde reden, kan de OCI geschrapt worden voor het uitvoeren van BePork-audits. 

Voor meer informatie over het integriteitsprogramma verwijzen wij u graag door naar het BePork-reglement bij documenten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork